Dữ liệu phân tích trao đổi chất

Tập trung vào sự khác biệt về thành phần lòng trắng và lòng đỏ giữa trứng gà chức năng và trứng gà thông thường, chúng tôi đã thực hiện phân tích hệ trao đổi chất. Để biết chi tiết về kết quả phân tích, vui lòng tham khảo báo cáo sau.