Tơ nấm

[Hệ sợi nấm]

Hàm lượng ergothioneine: 1,7mg/g dw (trọng lượng khô)

Tơ nấm
Tơ nấm